Algemene verkoopsbepalingen

Inleiding

De huidige algemene voorwaarden vormen, samen met de opdrachtbrief, het geheel van de overeenkomst tussen de partijen ("de Overeenkomst") De benaming "ODB" refereert naar het bedrijf "ODB & VENNOTEN, burgerlijke handelszaak onder de vorm van een NV" (hierna genoemd "ODB") In de huidige algemene voorwaarden hebben de referenties naar de "Klant" betrekking op elke contractuele partij andere dan ODB.

Artikel 1 - Toepassingsveld van de algemene voorwaarden

1.1. Behoudens een andere overeenkomst, zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing op de totaliteit van de professionele relaties tussen ODB en haar klanten.
1.2. In ieder geval is de uitvoering van de opdracht door ODB het bewijs dat de klant zich akkoord heeft verklaard met de huidige algemene voorwaarden.
1.3. ODB behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2 - Rechten en plichten van ODB

2.1. Gevolg gevend aan een inspanningsverbintenis zal ODB de haar toebedeelde opdrachten zelfstandig en met de nodige zorg uitvoeren.
2.2. De gevraagde diensten zullen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, geleverd worden in overeenstemming met de deontologische en andere professionele normen van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten en rekening houdend met de wetgeving en de ter zake dienende en geldende regelgeving.
ODB zal niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van eventuele manco's, fouten of inbreuken die gebeurd zijn voor haar tussenkomst. ODB moet ook rekening houden met haar meldingsplicht in het kader van de antiwitwasregelgeving.

Artikel 3 - Bindend karakter

3.1. ODB zal enkel gebonden zijn aan de definitieve versie van haar rapporten, adviezen en conclusies die schriftelijk aan de klant worden overgemaakt en ondertekend werden door een persoon die voor dit doel gemandateerd werd.
3.2. Projecten van document, zowel in digitale als geschreven vorm, en de verbale adviezen maken geen deel uit van de definitieve rapporten, conclusies of adviezen van ODB.
ODB weigert elke verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke projecten of verbale adviezen, behalve indien hun inhoud nadien in een rapport of een definitief schrijven werd bevestigd.

Artikel 4 - Bewaren van de werkdocumenten

Vanaf het moment dat de dienstverlening beëindigd werd, zal ODB het geheel van de documenten en dossiers, die betrekking hebben op deze zaak, bewaren en dit gedurende de door de wet voorgeschreven termijn voor het soort diensten omschreven in de opdrachtbrief. Op het einde van deze termijn en bij gebrek aan een geschreven afwijkende overeenkomst mag ODB de documenten vernietigen zonder de klant hiervan op voorhand te verwittigen.

Artikel 5 - Informatieplicht van de klant

5.1. A Opdat ODB zijn diensten zou kunnen leveren is de klant gehouden aan het tijdig voorzien van de nodige bijstand alsmede van de exacte, volledige, precieze en betrouwbare inlichtingen en verklaringen, zelfs indien het gaat over inlichtingen komende van derden. Indien de inlichtingen en verklaringen gebaseerd werden op hypotheses zal de klant er ook de relevante details ervan bezorgen.
ODB is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de inlichtingen die haar verstrekt worden door de klant of voor diens rekening, te checken, dit geldt ook voor de betrouwbaarheid van alle aktes, contracten, inventarissen, facturen en bewijsmaterialen van alle aard die haar ter beschikking gesteld of voorgesteld worden door de klant als bewijsmateriaal of als zodanig moeten gebruikt worden.
De klant zal ODB informeren over alle bijkomende informaties of ontwikkelingen en die een effect kunnen hebben op de dienstverlening.
ODB mag honoraria en/of bijkomende kosten aanrekenen
die resulteren door een vertraging in de dienstverlening die het gevolg is van een tekortkoming in de contractuele
verplichtingen van de klant.

5.2. Indien de klant inlichtingen of documentatie van derden aan ODB overmaakt zal hij ervoor zorgen dat hij ODB de nodige toestemmingen bezorgt opdat zij haar dienstverlening zou kunnen verderzetten. De klant is verantwoordelijk voor het relatiebeheer met de derde partijen, voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de inlichtingen die aan ODB overgemaakt worden, zoals ook voor de betaling van de honoraria. Voor zover de wet, de professionele regels en de opdrachtbrief niet anders bepalen zal ODB de juistheid van de inlichtingen of van de documentatie die door derden worden aangeleverd niet controleren.
5.3. Indien de klant het verwaarloost om ODB de relevante informatie en verklaringen nodig voor het uitvoeren van de opdracht te bezorgen, zou het kunnen dat ODB in de onmogelijkheid komt haar diensten te bezorgen of af te ronden. In dit geval en bij gebrek aan wettelijke bepalingen of andere toepasselijke professionele regelgevingen, heeft ODB het recht om, zonder opzegtermijn en overeenkomstig artikel 10.5.2 hiernavolgend, zijn dienstverlening stop te zetten en de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. In deze. Alle (bijkomende) kosten die hieruit voortkomen zijn ten laste van de klant.

Artikel 6 - Honoraria en facturaties

6.1. De honoraria van ODB worden berekend in functie van de verantwoordelijkheidsgraad van de, in de uitvoering van de opdracht, betrokken personen, hun competenties en van de tijd die besteed werd aan het uitvoeren van de diensten.
Wanner de partijen overeengekomen zijn op te werken op basis van een jaarlijks forfait, zal dit forfait gelijk zijn aan het totaal van de prestaties die gerealiseerd worden in de 12 maanden sedert het begin van de opdracht. Dit heeft als gevolg dat de prestaties die gerelateerd zijn aan de jaarafsluiting van het boekjaar en opmaak van de fiscale aangifte van het jaar 1 deel uitmaken van het forfait van het jaar 2 vermits zij in de loop van het jaar 2 uitgevoerd worden.
6.2. Onze honoraria en kosten evenals de uitvoeringstermijnen kunnen verschillen afhankelijk van de schattingen of kostenramingen die aangeleverd werden. Bijvoorbeeld als de klant nalaat om ODB de, voor het uitvoeren van haar opdracht, benodigde informatie te bezorgen of in geval van gebeurtenissen die aan de controle van ODB ontsnappen.
6.3. ODB behoudt zich het recht voor om de dienstverlening niet op te starten zolang het reeds gefactureerde voorschot niet betaald werd. Alle directe kosten die gelinkt zijn aan derden en nodig voor het mogelijk maken van de uitvoering van de opdracht van ODB zijn niet in de honoraria begrepen en zullen direct door de derde partij of, in uitzonderlijke gevallen, door ODB gefactureerd worden als supplement op de honoraria. De honoraria en de kosten worden berekend zonder taksen of belastingen.

Artikel 7 - Facturatievoorwaarden

7.1. Tenzij anders overeengekomen zal ODB maandelijks factureren en de facturen moeten contant betaald worden.
7.2. Elke achterstand in de betalingen verleent het recht, zonder enige voorafgaande aanmaning om:
- een nalatigheidsintrest aan te rekenen die gelijk is aan de interestvoet die vastgesteld werd in de wet van 2 augustus 2002 in het kader van de strijd tegen het uitblijven van betalingen voor commerciële transacties en alle vorderingen van ODB worden onmiddellijk opeisbaar;
- een conventionele schadevergoeding te eisen waarvan het bedrag forfaitair zal vastgelegd worden op 10% van de onbetaalde bedragen, met een minimum van 250 Euro;
7.3. Wanneer de opdrachtbrief aan meer dan één bestemmeling geadresseerd werd, en wanneer er niet voorzien werd dat de betaling van de honoraria en kosten van ODB door een van de bestemmelingen of door een derde partij zal uitgevoerd worden, dan zal elke
bestemmeling ertoe verplicht zijn om zijn deel bij te dragen van de factuur van ODB zowel als alle interesten en schadevergoedingen die hieruit vloeien.
7.4. Het niet betalen van voorschotten en/of facturen verleent, binnen de wettelijke limieten, het recht aan ODB zijn dienstverlening en activiteiten op te schorten en
zijn rapporten te behouden en dit zelfs indien er nog geen schadevergoedingen geëist werden en onder voorbehoud van het ontvangen van de totaliteit van de vergoeding
voor de schade die ze geleden hebben. De reeds betaalde voorschotten blijven verworven in het geval van niet betaling.
7.5. Op straffe van niet ontvankelijkheid moet elke betwisting van kosten of honoraria, schriftelijk en per aangetekende zending overgemaakt worden binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Indien er door ODB geen enkele betwisting ontvangen wordt binnen de vastgestelde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de gefactureerde diensten.
7.6. Ondanks zijn klacht, blijft de klant verplicht de factuur van ODB te voldoen. Indien de klacht van de klant door ODB als gegrond beschouwd wordt, kan ODB, naar eigen
beoordeling, beslissen het factuurbedrag aan te passen of de betroffen werken te laten aanpassen voor haar eigen rekening, of de werken opnieuw te laten uitvoeren.

Artikel 8 - Privacy - persoonlijke gegevens

8.1. ODB zal, conform aan de deontologische en wettelijke regelgeving, alle informatie die ze voor of tijdens de dienstverlening ontvangt, op confidentiële wijze behandelen. Deze clausule kan ODB niet verbieden om bepaalde informatie te verspreiden die nodig is of
toegelaten op grond van de wetgeving of de professionele regelgeving, bijvoorbeeld in het kader van een
disciplinaire, burgerlijke of strafprocedure, of in het kader van de anti-witwasregelgeving.
8.2. De Belgische wetgeving inzake bescherming van de privésfeer voor het behandelen van de persoonsgegevens ("de Wet") is toepasselijk op dit artikel. Indien nodig, en
met het doel van haar diensten te kunnen uitvoeren zal de klant aan ODB de toelating geven om de persoonsgegevens, conform aan dit artikel, te behandelen. In dit geval zal ODB de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzetten om de
persoonsgegevens te beschermen. Om ODB de kans te geven haar diensten te verlenen is het mogelijk dat er taken aan derden uitbesteed worden en met dit doel mogen er dan persoonsgegevens overgemaakt worden aan derden die verplicht zijn de geheimhouding en veiligheid te garanderen. Door het feit dat er persoonsgegevens aan ODB ter beschikking gesteld worden bevestigt de klant dat hij de Wet respecteert.
8.3. De persoonsgegevens van de contacten van de klant die in het bezit zijn van ODB mogen gebruikt worden voor relationele doeleinden en soms ook voor welbepaalde
klantencommunicatie (newsletters, uitnodigingen voor seminaries, enz.) Elke persoon die deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door een mail te sturen naar info@odb.be De contactpersonen van de klant beschikken over een toegangs- en verbeteringsrecht van hun persoonsgegevens.

Artikel 9 - Anti-witwas maatregelen

9.1. De Belgische wetgeving inzake het voorkomen van het gebruik van financiële systemen met als doel kapitalen wit te wassen of het financieren van terrorisme verplicht ODB ertoe zijn klanten te identificeren en hun identiteit te controleren of deze van hun rechthebbenden alsook de verplichting waakzaam te blijven over de handelingen en de zakenrelaties van haar klant.
9.2. De klant bevestigt dat ODB direct contact mag nemen of andere personen binnen de organisatie mag contacteren met het doel geldige en officiële documenten te verkrijgen om een klant of andere personen te kunnen identificeren. ODB mag ook aangewezen databanken consulteren met het doel informatie in te winnen over een klant, zijn handelingen, zijn zakenrelaties of andere medewerkers.
9.3. Bovendien zal de klant ODB onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in zijn situatie alsook van deze van zijn mandatarissen, effectieve begunstigden et van zijn beheersorgaan. In dit geval, verbindt de klant zich om zonder verwijl de, aan de situatie, aangepaste documenten ter beschikking te stellen. Indien de dentiteit van de relevante personen niet binnen een redelijke termijn en niet op voldoende wijze kan aangetoond worden door een gebrek aan medewerking an de klant in deze identificatieprocedure is dit
onlosmakelijk verbonden met het verhinderen van ODB in de uitvoering van zijn diensten.

Artikel 10 - Termijn, beëindiging, opschorting

10.1. Definities: door "terugkerende opdrachten" verstaat men: een opdracht bestaande uit
opeenvolgende prestaties van dezelfde aard die moeten geleverd worden binnen de vooraf gekende termijnen. De opdrachten die niet voldoen aan bovenstaande definitie zullen beschouwd worden als "niet terugkerende opdrachten".
10.2. Beëindiging - Terugkerende opdrachten: behalve wanneer er, in de opdrachtbrief, een termijn is vastgelegd, geldt de afspraak dat een terugkerende opdracht verondersteld wordt afgesloten te zijn voor onbepaalde tijd. De twee partijen kunnen op elk moment
en rekening houdend met de volgende voorwaarden de samenwerking stoppen:
- de beëindiging moet aan de andere partij bekend gemaakt worden met een aangetekend schrijven;
- een opzegtermijn van 3 maanden moet in acht genomen worden. Deze termijn
kan in gezamenlijk overleg vervangen worden door een forfaitaire verbrekingsvergoeding gelijk aan 25% van de honoraria die overeenkomen met de prestaties die meestal door ODB gerealiseerd worden voor hun klant in relatie tot een boekjaar of bij gebrek hiervan, een kalenderjaar. Tijdens de opzegperiode blijven de voorschriften van de opdrachtbrief en de huidige algemene voorwaarden van toepassing.
10.3. Beëindiging - Niet terugkerende opdrachten: behoudens het bewijs van het tegendeel wordt een overeenkomst voor een niet terugkerende opdracht verondersteld afgesloten te zijn voor een bepaalde duur.
Deze wordt beëindigd bij het afsluiten van de opdracht en, indien dit van toepassing is voor een bepaalde aard van een opdracht, door het afleveren van de overeengekomen prestaties. De klant kan de overeenkomst voortijdig beëindigen door aan ODB alle
kosten en honoraria voortvloeiende uit de reeds gerealiseerde werkzaamheden te betalen vermeerderd met de brutowinst die hij zou kunnen genereren op het moment van de beëindiging van de opdracht.
10.5. Beëindiging zonder vooropzeg noch verbrekingsvergoeding:
10.5.1 De klant heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder vooropzeg en zonder tussenkomst van de rechter en zonder verplichting van
enige verbrekingsvergoeding voor ODB in de volgende gevallen:
a) ODB begaat zware fouten in het respecteren van de verplichtingen zoals beschreven in artikel 2 van de huidige algemene voorwaarden;
b) in geval van concordaat, faillissement, ontbinding of vereffening van ODB. In alle gevallen zal de klant zijn beslissing laten voorafgaan door een geschreven ingebrekestelling aan ODB.
10.5.2. ODB heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder vooropzeg en zonder tussenkomst van een rechter, zonder een bewijs te leveren van een inbreuk en zonder verplichting van een schadevergoeding van welke aard ook aan de klant, in de volgende gevallen:
a) de klant heeft contractuele niet-uitvoering begaan (zoals bv., zonder dat deze lijst gelimiteerd is, het niet respecteren van de informatieplicht van de klant in de brede zin van het woord (artikel 5) of het niet betalen van de facturen van ODB (artikel 6) en heeft deze inbreuk niet hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van het betreffende schrijven van ODB.
b) ODB kan haar opdrachten niet uitvoeren als gevolg van de dwingende bepalingen die haar opgelegd worden, zoals bv., en zonder dat deze lijst gelimiteerd is, de wetgeving inzake de onafhankelijkheid van de commissaris; de antiwitwaswetgeving.
c) in geval van concordaat, faillissement, ontbinding of vereffening van de klant. Afhankelijk van de omstandigheden kan ODB haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing of een ingebrekestelling van de klant. Indien de beëindiging uitgaat van ODB, op basis van motieven waarvoor de klant verantwoordelijk is (bv. punt a), heeft ODB recht op het totaal van de overeengekomen honoraria, en mag ODB, zonder afbreuk te doen aan het recht, aan de klant schadevergoedingen eisen voor alle inkomstenderving.
10.6. In geval van miskenning door de klant van eender welke verplichting binnen de overeenkomst en indien als gevolg daarvan een derde een klacht zou indienen of dreigen met een klacht in te dienen tegen ODB, zal de klant verplicht zijn ODB een  chadevergoeding te betalen, de kosten te vergoeden en ODB te verzekeren tegen alle
verliezen, schades, uitgaven of verantwoordelijkheden die resulteren of gelinkt zijn aan dergelijke inbreuk of aan dergelijk klacht van een derde persoon.
10.7. Aan het einde van de samenwerking zullen, op simpele vraag van de klant, alle
documenten/boeken/stukken ter beschikking gesteld worden van de klant of van zijn mandataris in ruil van een ontvangstbevestiging. ODB heeft het recht de administratieve kosten van deze overdracht te
factureren. Indien ODB, na de opschorting van de
overeenkomst, haar activiteiten wenst te hervatten zullen de beide partijen voorafgaandelijk een akkoord afsluiten i.v.m. de eventuele wijzigingen aan de overeenkomst die nodig kunnen zijn i.v.m. de opschorting van de overeenkomst, met inbegrip van de honoraria, de kosten en de leveringstermijnen.

Artikel 11 - Beperking van de verantwoordelijkheid

11.1. ODB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of schade die voortvloeit uit een gebrek aan juistheid van de ter beschikking gestelde informatie of informatie die verborgen gehouden werd of per vergissing werd voorgesteld. ODB wijst elke verantwoordelijkheid af voor het vertrouwen dat derde partijen hebben in documenten die door ODB overgemaakt werden voor exclusief gebruik van de klant, behalve in het geval dat er een voorafgaandelijk akkoord aan ODB gevraagd werd om de documenten ter
beschikking te mogen stellen van de derde partijen.
ODB kan bepaalde voorwaarden aan deze toestemming verbinden. ODB wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies van informatie die per e-mail of via
internet werd overgemaakt, van vertraging in het communicatieplan en in geval dat er informatie geïntercepteerd, gewijzigd of onvolledig overgemaakt werd.
11.2. Behalve voor de opdrachten als bedoeld in artikel 17, alinea 4 van de Wet die het Instituut voor Bedrijfsrevisoren in het leven heeft geroepen en die de openbare supervisie organiseren van het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, zal de
globale verantwoordelijkheid (of ze nu contractueel, extracontractueel of anders is) van de professional voor het uitvoeren van zijn opdracht altijd beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die toegelaten zijn binnen de verzekering voor professionele erantwoordelijkheid die onderschreven werd door ODB, met inbegrip van het eigen risico dat bij hem berust conform aan de genoemde verzekering.
In de veronderstelling dat, voor eender welke reden, de verzekeraar geen enkele schadevergoeding uitbetaalt, zal de verantwoordelijkheid beperkt zijn tot een (1) mal het
gefactureerde bedrag van de betroffen opdracht. In het geval van terugkerende opdrachten zal een veelvoud toegepast worden op de, aan de klant, gefactureerde honoraria gedurende een periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis,
of sedert het begin van de opdracht indien de termijn korter is dan een jaar.
Deze beperking zijn ook van toepassing op de claims die ingediend worden door de chef van de uitvoering van de
opdracht tegen alle personen, vennoten, leidinggevenden
en/of zelfstandige medewerkers die aan ODB gelinkt zijn en die de deel uitmaken van het verzekeringscontract.
Deze beperkingen zijn niet enkel van toepassing in het geval van een inbreuk met frauduleuze bedoelingen of in het geval van kwade bedoelingen.
11.3. Wanneer het feit zich voordoet dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit dezelfde fout dan zullen deze beschouwd worden als een (1) geval van verantwoordelijkheid en de deze van ODB zal aldus beperkt zijn tot het bedrag van de hoogste verantwoordelijkheid van diegene die betrekking hebben op de opdrachten van de betroffen overeenkomsten.
11.4. Wanneer verscheidene bestemmelingen aangeduid werden als begunstigden zal de beperking van de verantwoordelijkheid van ODB, zoals boven beschreven, van toepassing zijn ten opzichte van alle bestemmelingen tezamen en zullen de deelnemers onder elkaar moeten afspreken hoe de verdeling zal gebeuren. Geen enkele van de bestemmelingen kan de geldigheid, de uitvoering of de effecten van het huidig artikel aanvechten met als
motief dat een dergelijke verdeling in geen enkele overeenkomst beschreven werd.
11.5. Behoudens andersluidend en dwingend beding zal de geleden schade (a) door een verlies van winst, van goodwill, van commerciële of economische opportuniteiten of van verwachte baten, (b) van het verlies of het misbruik of corruptie van de gegevens (c)
van verlies of indirecte schade geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Artikel 12 - Verantwoordelijkheid - verplichtingen

ODB is de enige verantwoordelijke voor het uitvoeren van de opdrachten. Bijgevolg geeft de klant zijn akkoord om geen enkele actie te ondernemen uit hoofde van de huidige overeenkomst of ermee verbonden is, noch op een contractuele, extracontractuele of andere basis, ten laste van een van de vennoten, beheerders, bedienden of zelfstandige medewerkers die gelinkt zijn aan ODB. De bovengenoemde uitsluiting is niet van toepassing in geval van verantwoordelijkheden die niet kunnen uitgesloten
worden krachtens de Belgische wetgeving.

Artikel 13 - Rapporten en documenten

13.1. Welke ook hun vorm of hun drager is, de rapporten en de documenten zijn uitsluitend bedoeld of exclusief door de klant gebruikt te worden en dit, met het doel
zoals beschreven in de opdrachtbrief. De rapporten en de documenten mogen niet gedeeltelijk of in hun geheel gekopieerd, vermeld of verdeeld worden zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ODB,
behalve indien dit vereist is door de, in België, geldende wettelijke voorschriften en regelgevingen (in dit geval
moet de klant ODB hierover op voorhand informeren).
Elke vermelding van de naam ODB of het gebruik van haar logo of verkoop slogan, onder welke vorm dan ook of op welke drager ook is onderhevig aan een voorafgaande schriftelijke toestemming van ODB.
13.2. ODB heeft geen enkele zorgvuldigheidsplicht noch enige verantwoordelijkheid ten opzichte van een derde partij die in het bezit van rapporten of documenten zou kunnen komen.

Artikel 14 - Verbod op wegkaping

14.1. Tijdens de ganse duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 12 maanden na het afronden van de opdracht, wat ook de reden mag zijn van de beëindiging, verbindt de klant zich ertoe geen enkel personeelslid of zelfstandige medewerker van ODB, die betrokken was bij de opdracht, onmiddellijk in dienst te nemen of hem/haar activiteiten toe te wijzen buiten het kader van de overeenkomst tussen ODB en de klant,
behalve bij een schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ODB.
14.2. Elke inbreuk op dit verbod resulteert in een eenmalige, door de klant, te betalen forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 30.000 Euro.

Artikel 15 - Elektronische overdracht van gegevens

ODB kan per e-mail met de klant communiceren. Bijgevolg accepteert de klant de risico's die verbonden zijn (met inbegrip van de risico's bij gebrek aan veiligheid qua interceptie van, of een niet toegelaten toegang tot zulke communicaties, de risico's van wijzigingen van dergelijke communicaties, de risico's van virussen en andere schadelijke elementen) en de klant verbindt zich ertoe alle mogelijke middelen in te zetten om eventuele virussen te detecteren alvorens de informatie via elektronische weg te versturen

Artikel 16 - Dienstverlener van zelfstandige diensten

Bij de dienstverlening zal ODB (met inbegrip van zijn bedienden en zelfstandige medewerkers) alleen handelen in de hoedanigheid van een zelfstandige dienstverlener. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepalingen in de opdrachtbrief verbindt ODB zich geenszins om enige verplichting van de klant uit te voeren, of ze nu wettelijk of contractueel zijn, noch enige verantwoordelijkheid over te nemen van de klant i.v.m.
zijn activiteiten of zijn handelingen.

Artikel 17 - Overmacht

ODB is niet gehouden zijn verplichtingen, beschreven in de overeenkomst, na te komen indien deze gehinderd worden door overmacht. Worden beschouwd als overmacht: omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, een overheidsinterventie, weesomstandigheden, pannes of storingen in de telecommunicatie of internet, storingen
in de software (boekhoudkundige software), vertraging of inbreuken in het nakomen van de verplichtingen door de onderaannemers van ODB of stakingen en andere soortgelijke omstandigheden die ervoor zorgen dat de diensten niet kunnen verleend worden of met vertraging en/of gedeeltelijk zullen verleend worden. ODB moet niet bewijzen dat de omstandigheden niet voorzien en niet vermeden konden worden.

Artikel 18 - Afstand neming en scheidbaarheid van de clausules

18.1. Het door ODB afzien van het laten gelden van een van haar rechten die uit de overeenkomst voortvloeien of het afzien van een reactie op het niet uitvoeren of de
schending van een bepaling van de overeenkomst door de klant betekent in geen geval het afzien door ODB van het laten gelden van haar rechten die resulteren uit de
huidige overeenkomst.
18.2. Elke clausule of bepaling van het dienstverleningscontract vormt een aparte en
onafhankelijke bepaling. Indien een rechtbank, een overheidsinstantie of een bevoegd rechtscollege oordeelt dat een van de bepalingen van het dienstverleningscontract nietig is en niet uitvoerbaar is zullen de andere bepalingen van de overeenkomst blijven gelden.
Bovendien zullen de partijen onmiddellijk en met goede bedoelingen gesprekken opstarten met als doel de nietig of niet uitvoerbare verklaarde bepaling te vervangen, desnoods met terugwerkende kracht tot de begindatum van de geldende overeenkomst, door een geldige en uitvoerbare bepaling die de juridische uitwerking van de nietig en niet uitvoerbare bepaling zo goed mogelijk benadert.

Artikel 19 - Overdracht

Afgezien van de gevolgen die de Wet verbindt aan de overdracht van gehele bedrijven of uitbatingstakken, aan de fusies, de splitsingen of samenvoegingen, mag de klant
aan geen enkele van zijn rechten of plichten verzaken die uit de overeenkomst voortvloeien, ze niet belasten met een last of ze op een of andere wijze verhandelen zonder
een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de andere partijen van de overeenkomst.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De huidige overeenkomst valt uitsluitend onder de regie en de interpretatie van de Belgische wetgeving. De partijen zullen trachten alle geschillen, in het kader van hun professionele relaties, in der minne te regelen. In het geval dat het niet mogelijk is een geschil in der minne te regelen zal het geschil enkel aan de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van ODB kunnen voorgelegd worden.
ODB behoudt zich het recht voor zich tot een andere bevoegde rechtbank te richten indien ze dit opportuun acht.