Diensten

Onze diensten

Uw zaak is onze zaak

ODB biedt zijn klanten algemene ondersteuning in de volgende domeinen: boekhouding, fiscaliteit, juridisch advies, financieel advies en strategisch advies aan bedrijven.

De voornaamste doelstelling van ODB is kwalitatief hoogstaande diensten te verlenen om zo een meerwaarde te bieden aan haar klanten.

We willen graag de eigenheid van uw activiteit door en door begrijpen zodat we u professioneel kunnen bijstaan.


Boekhouding

ODB is uw vertrouwenspartner voor het opstellen van een betrouwbare en efficiënte boekhouding.

Om te beginnen luisteren we naar u zodat we uw boekhouding zo goed mogelijk kunnen organiseren zodat u de gewenste beheersinformatie er uit kan halen.

Wij kunnen uw boekhouding in uw onderneming of op ons kantoor voeren en zorgen ervoor dat ze ook permanent online beschikbaar is, indien u dat wenst.

Wij maken gebruik van de nieuwste beschikbare elektronische ondersteuning zoals: CODA – voor de verwerking van bankverrichtingen –, elektronische facturatie, enz.

Onze medewerkers helpen ondernemingen en particulieren in de volgende domeinen van de boekhouding:

Courante opdrachten:

 • Boekhouding
 • Bijstand en opvolging bij de uitbesteding van uw boekhouding
 • Opstellen en controleren van budgetten
 • Opstellen van interne overzichten en van de jaarrekening
 • Financiële analyse

Bijzondere opdrachten:

 • Advies en begeleiding bij een nieuwe zelfstandige activiteit
 • Opstellen van een financieel plan (bij de oprichting van een onderneming)
 • Bijstand bij de overstap naar een vennootschap
 • Persoonlijke financiële planning

Bijstand bij het beheer

ODB biedt beheerstools die aangepast zijn aan uw behoeften en geeft u advies bij uw rentabiliteitsanalyse.

Onze medewerkers gebruiken beheerstools die aangepast zijn aan de grootte van uw onderneming en aan uw dagelijkse behoeften zodat u met kennis van zaken kunt groeien.

Onze budget- en rapportagetools zijn zo ontworpen en georganiseerd zodat u, met bewust van zaken, beslissingen kan nemen.

Ze bieden inzicht op volgende vragen: welke producten en diensten zijn de meest rendabele? Waar verdient aandacht om te ontwikkelen of heroriënteren?

Deze rendabiliteitsanalyse helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen voor u en uw onderneming.


Fiscaliteit

ODB staat steeds voor u klaar om uw beslissingen fiscaal te optimaliseren in het belang van uw vermogen en van uw onderneming.

Wij zorgen voor een optimale financiële en fiscale structuur om uw groei zoveel mogelijk te ondersteunen. Wij stellen u een globale oplossing voor waarbij we rekening houden met uw prioriteiten en de specifieke omgeving waarin uw onderneming optreedt.

Fiscale verplichtingen

De Belgische fiscale wetgeving is vrij complex en boetes voor onjuiste belastingaangiften kunnen hoog oplopen.

Onze medewerkers kunnen u helpen uw fiscale verplichtingen te beheren. Zij nemen de tijd om uw onderneming, uw doelstellingen, uw toekomstplannen en uw fiscale risico’s te begrijpen.

Onze medewerkers helpen zowel ondernemingen als particulieren in de volgende domeinen van de fiscaliteit:

 • Begeleiding bij de inschrijving bij de Kruispuntbank en de btw-administratie
 • Voorbereiding en neerlegging van aangiften met betrekking tot de vennootschapsbelasting en alle andere belastingen
 • Voorbereiding en neerlegging van aangiften van personenbelasting
 • Voorbereiding en neerlegging van btw-aangiften
 • Fiscale planning
 • Controle van voorafbetalingen van belastingen
 • Controle van aanslagbiljetten

Wij zorgen voor een optimale financiële en fiscale structuur om uw groei zoveel mogelijk te bevorderen.

Wij stellen u een globale oplossing voor waarbij we rekening houden met uw prioriteiten en de specifieke omgeving waarin uw onderneming opereert.

Fiscale Due Diligence

Of u nu als investeerder een vennootschap wil overnemen of u wil weten hoe solvabel u bent om een beroepskrediet aan te vragen, onze due diligence dienst biedt u inzicht in de reële of potentiële fiscale risico’s bij de transactie en een stevige begeleiding bij het opstellen van nieuwe financiële vooruitzichten.

Fiscaal advies

Fiscaal advies verlenen aan onze klanten maakt deel uit van onze diensten.

Bij de adviseurs van ODB zijn er zowel « generalisten » als « specialisten ».

Onze medewerkers leggen de nadruk op het naleven van de fiscale wetten en op het verstrekken van duurzaam advies. Zij stellen u evenwichtige fiscale oplossingen voor die aangepast zijn aan uw specifieke behoeften en houden rekening met uw algemene verplichtingen.

Iedere vennoot beschikt niet alleen over de nodige boekhoudkundige en fiscale expertise, maar is ook gespecialiseerd in bepaalde domeinen van het fiscaal recht en in bijzondere accountancy-opdrachten.

We werken in de volgende sectoren :

 • Bijstand en onderhandeling bij belastingcontroles
 • Advies en fiscaliteit (Vennootschapsbelasting. Pesonenbelasting, BNI)
 • Buitenlandse fiscaliteit
 • Gewestbelasting
 • Aanvraag tot voorafgaand akkoord (ruling)

Starters

ODB begeleidt u op een efficiënte wijze bij het opstarten van uw activiteit. Bij het opstellen van het businessplan geven wij u advies over de nodige instrumenten die u in staat moeten stellen permanent op de hoogte te zijn van de ontwikkeling van uw onderneming.

ODB zal u ook adviseren over de best geschikte juridische structuur die u kunt oprichten om uw vermogen in veiligheid te stellen en uw inkomsten te optimaliseren.

Verkoop en aankoop van een onderneming

ODB helpt bij het oprichten van de juiste financiële structuur die u in staat stelt maximaal voordeel te halen uit nieuwe marktopportuniteiten.
Wij geven u advies over de structuur die u het best opricht om uw onderneming tegen de beste voorwaarden te verkopen.

Zo ook helpen wij u bij de overname van een bedrijf om een gepast businessplan op te stellen, de juiste waarde ervan te bepalen en om een redelijke prijs vast te stellen, rekening houdend met de concrete situatie.
Wij stellen ten slotte alle financiële documentatie op die de banken nodig hebben om uw dossier en uw kredietaanvraag te verdedigen.
Bovendien doen we een volledige audit van de doelonderneming (inclusief de Vendor Due Diligence).


Bijzondere opdrachten

ODB beantwoordt aan de wettelijke vereisten bij herstructureringsverrichtingen (transformatie, fusie, splitsing, liquidatie) of bijstand van aandeelhouders.

Onze interventie bestaat immers uit gerichte opdrachten in de volgende domeinen :
• Verslaggeving over fusies en splitsingen van ondernemingen
• Verslaggeving over de verrichtingen met betrekking tot de transformatie van de juridische vorm van de vennootschap
• Hulp bij de controle door een aandeelhouder
• Bijstand bij het oplossen van belangenconflicten

Juridisch

Ondernemingen zijn voortdurend op zoek naar innovatieve middelen om hun marktaandeel te verhogen of naar diversifiëring van hun activiteiten om hun strategische doelstellingen te realiseren. In het huidige onzekere klimaat, waarin wetten steeds complexer worden, blijft gespecialiseerd advies bijgevolg nodig.

ODB levert juridisch advies aangepast aan uw behoeften vanuit een multidisciplinaire hoek.

Uw welvaart is onze absolute prioriteit.

ODB & Associés biedt juridische diensten aan op drie domeinen:

 1. Vennootschapsrecht
 2. Begeleiding bij de herstructurering en overname/verkoop van een onderneming
 3. Algemeen handels- en verbintenissenrecht

Vennootschapsrecht

Wij begeleiden u doorheen elke stap van de levenscyclus van uw onderneming en zorgen ervoor dat u aan alle wettelijke en reglementaire vereisten beantwoordt die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Dienstenaanbod

 • Oprichting van rechtspersonen en bijbehorende formaliteiten
 • Oprichting van dochterondernemingen en bijbehorende formaliteiten
 • Opstellen van overeenkomsten tussen aandeelhouders, stemovereenkomsten, enz.
 • Diverse verrichtingen aangaande het maatschappelijk kapitaal (kapitaalsverhoging en -vermindering)
 • Juridisch secretariaat (inschrijving en wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen)
 • Opstellen van notulen van de Algemene vergadering en van de Raad van bestuur
 • Publicaties van de beslissingen van de vennootschap, bijhouden van het register van aandeelhouders, enz.
 • Nationale of internationale overdracht van de maatschappelijke zetel
 • Verantwoordelijkheid van de bestuurders of van de aandeelhouders

Begeleiding bij de herstructurering en overname/verkoop van een onderneming

Reorganisatie in de ruime zin van het woord biedt ondernemingen de gelegenheid om hun interne processen te optimaliseren, zich aan te passen aan de opkomende tendensen of nieuwe marktopportuniteiten te benutten.

Wij helpen u om aangepaste structuren op te richten waarmee u een maximaal voordeel kunt halen uit de business opportuniteiten.

Dienstenaanbod

- Herstructureringen van alle aard

 • Fusies en splitsingen
 • Ontbinding en liquidatie
 • Inbreng/overdracht van een activiteitentak of van algemeenheid van goederen.

- Aankoop of overdracht van onderneming

 • Opstellen van voorafgaande overeenkomsten (intentieverklaring, vertrouwelijkheidsovereenkomst)
 • Coördinatie en realisatie van juridische audits in hoofde van de verkoper of de koper
 • Voorbereiding van relevante contracten verbonden aan de transactie (overdrachtsovereenkomst, overeenkomst met betrekking tot overdracht van activa, enz.) en andere vennootschapsbeslissingen
 • Bijstand met betrekking tot de post-closing-activiteiten.

Algemeen handels- en verbintenissenrecht

Wij leveren bijstand en advies bij het opstellen van contracten op maat:

Dienstenaanbod

 • Overeenkomsten met betrekking tot de onroerende eigendom: huur (handelshuur, huur voor beroeps- of residentieel eigendom), zakelijke eigendomsafsplitsing, enz.
 • Kredietovereenkomsten of rekening-courant-overeenkomsten
 • Dienstenovereenkomsten
 • Overeenkomsten van overdracht van vorderingen/schulden

Hebt u een juridische vraag, neem dan contact op per e-mail op het adres .


Waardering van immateriële activa

ODB is uw ideale partner om op een objectieve wijze alle immateriële activa van uw onderneming te waarderen en u in staat te stellen efficiënt in te spelen op alle beschikbare groeihefbomen (algemeen welzijn, kennis, communicatie, emoties, processen, financiën en milieu).


Corporate Governance

ODB kan u helpen uw onderneming te professionaliseren om te beantwoorden aan de normen van behoorlijk bestuur.

Naarmate een onderneming groeit, moeten de betrokkenen zich op een gegeven ogenblik bezinnen over het professionalisme van haar beslissingsorganen. De vraag naar professionalisering van de beslissingsorganen stelt zich des te meer naarmate de onderneming groeit, naarmate ze meerdere aandeelhouders heeft en wanneer de onderneming groeiambities heeft.