‘Prêts coup de pouce’: nieuwe ontwikkelingen

Na het succes van de eerste versie van de ‘prêt de coup de pouce’ (Waalse variant op de Vlaamse winwinlening) in september 2016, heeft de Waalse wetgever de regeling benut om het economisch herstel in Wallonië te ondersteunen. Daarom zijn de voorwaarden en modaliteiten herzien om het toepassingsgebied van de maatregel in 2021 en 2022 uit te breiden.

De leningen moeten worden toegekend door een natuurlijke persoon die in het Waals Gewest woont en niet met de kredietnemer verbonden is, noch als aandeelhouder, werknemer, zaakvoerder of in een soortgelijke hoedanigheid van een kredietnemer-rechtspersoon, noch als echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige kredietnemer.

De kredietnemer moet een kmo zijn, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon met handelsvorm, waarvan de bedrijfszetel gevestigd is in het Waals Gewest en die een andere activiteit uitoefent dan vastgoed- of financiële activiteiten. Eveneens uitgesloten zijn beheermaatschappijen, beursgenoteerde ondernemingen, ondernemingen die zijn ontstaan uit een fusie of een splitsing en ondernemingen die een gebouw ter beschikking stellen van een zaakvoerder. Tot slot mag de kredietnemer geen kapitaalvermindering of dividenduitkering hebben verricht.

De lening wordt aangegaan voor een periode van 4, 6 of 8 jaar en volgens de laatste wijzigingen zelfs tot 10 jaar. De lening is achtergesteld ten opzichte van de bestaande en toekomstige schulden van de kredietnemer. Via een afwijking is de lening inroepbaar in bepaalde situaties waarin de kredietnemer in financiële moeilijkheden verkeert. De recente wijzigingen voorzien ook in de mogelijkheid om de volledige lening vervroegd terug te betalen en in de mogelijkheid voor het Gewest om tussen te komen door een belastingkrediet van 30% toe te kennen in geval van een definitief kapitaalverlies.

Het geleende kapitaal mag enkel worden gebruikt voor de activiteit van de onderneming. Het mag dus niet worden uitgekeerd in de vorm van een dividend of kapitaal, noch mag het worden geherinvesteerd als kapitaal in een rechtspersoon die wordt gecontroleerd door dezelfde personen als de kredietnemer.

Het geleende kapitaal was aanvankelijk geplafonneerd tot 100.000 euro per kredietnemer en 50.000 euro per kredietgever. Die plafonds zijn opgetrokken tot respectievelijk 250.000 en 125.000 euro. De rente moet liggen tussen minimaal de helft van de wettelijke rente en maximaal de wettelijke rente, die voor het jaar 2021 1,75% bedraagt.

De leningen worden afgesloten via een onderhandse akte en moeten hier worden geregistreerd: http://www.pretcoupdepouce.be/introduire-une-demande. De registratieperiode bedraagt 3 maanden vanaf het moment waarop de fondsen ter beschikking worden gesteld.

Het belastingvoordeel voor de kredietgever is een belastingkrediet van 4% van het uitgeleende bedrag gedurende de eerste 4 jaar van de lening en daarna 2,5% van het uitgeleende bedrag gedurende de daaropvolgende jaren.

Deze lening kan worden gecombineerd met de toekenning van een lening rechtstreeks door SOLWALFIN.

Meer details leest u op de website van het Gewest: http://www.pretcoupdepouce.be/

Interesse in de ‘coup de pouce’-lening? ODB loodst u vlekkeloos doorheen het volledige proces!

Vous souhaitez avoir l’esprit libre pour consacrer toute votre énergie à bâtir ou développer votre entreprise ? Les experts d’ODB sont vos alliés pour affronter l’économie en mouvement dans laquelle nous vivons.🚀

Contactez-nous maintenant :

Par l’envoi de notre formulaire de contact, vous nous accordez le droit de stocker vos informations personnelles dans la base de données de ODB. Ces informations ne seront utilisées que pour répondre aux demandes que vous avez exprimées dans notre formulaire de contact et pour vous envoyer nos newsletters. Aucune information à votre sujet ne sera divulguée à un tiers. Vous aurez toujours la possibilité de vous désinscrire de notre liste d’emailing en sélectionnant l’option « se désinscrire » disponible en bas de newsletter.